Soul Children Guide 2024

Innholdsfortegnelse

Introduksjon

Soul Children er en korbevegelse for barn og unge, og familier. Det begynte som et enkeltstående kor i Oslo som, etter hvert ble et korkonsept for de yngste tenåringene. Det har videre utviklet seg til en bevegelse med korarbeid for flere aldersgrupper, med egne utgivelser, events, gudstjenester, YouTube-kanal, kleskolleksjon og innsamlingsprosjekt.

Ettersom Soul Children-kor er både grunnlaget og kjernen i denne korbevegelsen, så er Soul Children navnet på selve bevegelsen.

I Soul Children-guiden finner du informasjon om alle elementene innenfor Soul Children-bevegelsen. Det skjer stadig noe nytt og Soul Children-bevegelsen er dynamisk og åpen for nye arbeidsområder og elementer, men står likevel fast på visjonen og de gode verdiene. Denne Soul Children-guiden blir oppdatert kontinuerlig i tråd med utviklingen av Soul Children-bevegelsen.

Ragnhild Hiis Ånestad Soul Children-leder Oslo, januar 2024

Historie

I mars 2001 startet Soul Children-leder Ragnhild Hiis Ånestad et barne- og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC), med lokal tilhørighet til Korsvoll menighetshus og regionalt medlemskap hos Acta region Øst. Målet var å starte et kor for de yngste tenåringene, for de som ikke følte tilhørighet i hverken barne- eller ungdomskor. Dette ble da et kor for sangere i alderen 10–16 år som synger musikk i stilartene gospel, pop, soul og R’n’B.

Etter hvert som flere oppdaget Oslo Soul Children gjennom deres opptredener og mange utgivelser, ble menigheter og forsamlinger interessert i å starte lignende kor, og Oslo Soul Children fikk da funksjonen som pilotkor for korkonseptet Soul Children. I 2005 ble dette et av satsingsområdene til Acta – barn og unge i Normisjon. Allerede i 2004 arrangerte Oslo Soul Children en korsamling med fire lokale kor i Storsalen menighet i Oslo. Dette ble den spede start for The International Soul Children Festival som i 2005 hadde 333 deltakere og i 2018 over 2000 deltakere.

I takt med at antall Soul Children-kor økte, vokste det også frem behov for opplegg tilrettelagt for andre aldersgrupper, samt tilhørende konsepter. I tillegg har Soul Children vokst utover Norges grenser, og har nå over 300 lokale kor rundt omkring i hele verden. Oslo Soul Children, Oslo Soul Teens og Acta produserer diverse ressursmateriell for korbevegelsen, samt utvikler og tester ut arbeidsmåter og modeller, med tanke på de musikalske, åndelige og sosiale fokusområdene.

Soul Children-bevegelsen

Visjon
Visjonen for Soul Children-bevegelsen er: «Å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i!»

Verdier
Soul Children-bevegelsen har fem verdier som er grunnlag for all drift:

 • Ære Gud
 • Hedre mennesker
 • Prege samfunnet
 • Se og bli sett
 • Ekte glede og ærlighet

En ledestjerne
Symbolet i Soul Children sin logo er en stjerne som er inspirert av stjernehimmelen. Den er en veiviser som symboliserer Soul Childrens fem verdier. Rammen rundt symboliserer visjonen i Soul Children bevegelsen. Stjernen skal ha et fokus på å skinne og bane vei. (Det bør stå det sammen i Manualen og ev andre steder)

Stjernens fem kanter er inspirert av de femfoldige tjenestegavene som det står om i Bibelen i Efeserne 4,11: apostel, profet, evangelist, pastor og lærer. De primære oppgavene og funksjonene er å undervise, trene, aktivere og fostre.

Vi ønsker at Soul Children skal vokse og utvikle seg mot et felles mål: Å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i. Verdiene våre viser vår trygge ramme, vår basis og vårt fundament. Ledestjernen er vårt felles kompass og sier noe om retningen vi ønsker å ha. Vi ønsker å skille oss ut og ta modige valg – også internasjonalt.

De tre Soul Children-søylene (fokusområder)
Alt arbeid innenfor Soul Children-bevegelsen skal bygge på de tre likestilte søylene som danner bevegelsens fundament: Det musikalske, det sosiale og det åndelige. Alle tre søylene er like viktige, like store og skal ha likt fokus.

Det musikalske
Soul Children har som mål å holde høy musikalsk kvalitet i alle ledd, med et repertoar tilpasset målgruppene. Alle Soul Children-kor bruker i hovedsak felles repertoar, men står også fritt til å bruke andre sanger – både egenproduserte og andres, så sant det er på barnas og ungdommens premisser, og gjenspeiler Soul Childrens verdier. Sangene skal ikke ha innhold eller språk som kan virke støtende. Vi legger vekt på at det skal være høy kvalitet i det musikalske uttrykket. Det gir sangerne anledning til å utvikle sine individuelle talenter.

Det sosiale
I Soul Children-fellesskapet skal alle bli sett. Miljøet skal preges av åpenhet, og de som er med skal oppleve trygghet, inkludering og ekte livsglede. Dette skal være et sted hvor gode relasjoner bygges. Det sosiale aspektet danner rammen for både øvelser, turer og annen aktivitet.

Det åndelige
Visjonen til Soul Children skal gjennomsyre alt av vårt arbeid. Trosopplæringen er en viktig del av Soul Children-arbeidet, og ønsket er at forkynnelsen formidler Jesus på en naturlig måte i et språk som sangerne kjenner seg igjen i. Vi ønsker å gjøre barna og ungdommene trygge på å snakke om tro, tvil og andre ting som opptar dem.

Korkonsept og målgrupper

De forskjellige kor-konsept er

 • Soul Children
 • Soul Teens
 • Soul Kids
 • Soul Children Sign
 • Soul Family Choir
 • Soul Parent Choir

Soul Children
Aldersgruppen for Soul Children-kor er 5.–10. klasse. Det vil si at SC er for sangere som har startet på 5. trinn og til og med de som går på 10. trinn. Soul Children er balanse mellom tradisjonelle barne- og ungdomskor.

Soul Teens
Aldersgruppen for Soul Teens er fra 10. klassetrinn til og med 19 år. Soul Teens er for eldre ungdommer som ønsker et utvidet tilbud i tillegg til Soul Children, der det er et sterkt fokus på ledertrening og trosopplæring.

Soul Kids
Aldersgruppen for Soul Kids er fra 1. til og med 4. klassetrinn. Soul Kids er for barn som foreløpig ikke er gamle nok til å være med i Soul Children og fungerer i praksis som et vanlig barnekor.

Soul Children Sign
Soul Children Sign er tegnspråkkor for barn og ungdom i alderen 10-19 år. Det er oversatt og filmet flere Soul Children-sanger til disse korene, og under opptredener brukes Soul Children-musikk enten ved live musikere, instrumental- versjoner eller playbacks.

Soul Family Choir
Soul Family Choir fungerer som en samling og arena for hele familien. I dette koret er det rom for alle: Soul Kids, Soul Children, Soul Teens, samt besteforeldre, foreldre og søsken.

Soul Parent Choir Soul
Parent Choir er et eget kor for foresatte av nåærende og tidligere sangere i Soul Kids, Soul Children og Soul Teens.

Crew 

Crew er betegnelsen på ledergruppa i korene i Soul Children-bevegelsen. Crew kan også fungere som styret i koret. Vi ønsker at det engasjeres bevisste og dedikerte ledere, både for det musikalske arbeidet så vel som i trosopplæringen og det sosiale.

Vi anbefaler å dele crew inn i ulike ansvarsfelt, der hver leder er hovedansvarlig for sitt felt, og eventuelt kan delegere oppgaver videre. Den enkelte leder kan knytte til seg hjelpeledere, gjerne de eldste Soul Teens-medlemmer. Vi oppfordrer også å gi de eldste i Soul Children-kor ulike oppgaver for å lære å ta ansvar og fungere som rollemodeller for de som er yngre.

Alle lokale Soul Children-kor må finne sin variant av crew som er tilpasset deres forhold og ressurser. Ikke alle kor har like mange ressurspersoner å ta av, men et solid crew er viktig for at de ulike delene av arbeidet skal bli ivaretatt og for at enkeltpersoner ikke skal slite seg ut. Det kan være hensiktsmessig å ha felles crew for Soul Kids, Soul Children og Soul Teens. Det er viktig med godt samhold i crew for at samarbeidet og kordriften skal fungere bra, så vi anbefaler at crew aktivt jobber med det sosiale også.

Forslag til crew-sammensetning
Hovedleder
har ansvar for den helhetlige driften av koret. Denne personen følger opp de andre crew-medlemmene og ser til at alle oppgaver blir gjennomført på en tilfredsstillende måte. Denne personen er ofte også kontaktperson for koret.

Musikalsk leder/dirigent har hovedansvar for inntak av nye sangere, alt repertoar, det musikalske på øvelser og konserter, kontakten med eventuelle musikere og den musikalske utviklingen for hver enkelt sanger.

Koreograf har ansvar for uttrykket og hvordan formidlingen av de forskjellige sangene blir gjort visuelt, gjennom dans og koreografi.

Trosopplærer er hovedansvarlig for andakter, Soul Stories (vitnesbyrd), samtalegrupper, bønnevandring og annet. Denne personen er også tilgjengelig for samtaler og veiledning ved behov.

Sosialansvarlig skal sørge for at det er et godt miljø og at alle blir sett i koret. Denne personen har gjerne også ansvar for sosiale arrangementer utenom de vanlige øvelsene og konsertene.

Praktisk leder har ansvar for diverse praktiske gjøremål, øvelseslokalet, konserter, foreldrekafé, booking av overnatting, transport og lignende ved driften av koret.

Økonomiansvarlig tar seg av alt som har med korets økonomi å gjøre. Denne personen kan også ha ansvar for årsrapport til Acta, FriBU eller den organisasjonen koret er meldt inn i, gjerne i samarbeid med hovedleder og medlemskontakt.

Medlemskontakt har oversikt over alle medlemmene i koret vedrørende oppmøte, fravær og lignende. Denne personen skal også være tilgjengelig hvis medlemmene har ting de ønsker å snakke om. Medlemskontakten kan eventuelt formidle behovet for samtale til annen egnet leder.

Foreldrekontakt følger opp – og har kontakt med foreldre og foresatte i koret. Det være seg foreldremøter, delegering av ansvar og mindre oppgaver i forbindelse med kordriften, eller følge opp ved behov for samtaler.

SoulMate-ansvarlig har ansvaret for å holde seg oppdatert og sette fokus på innsamlingsprosjektet SoulMate og følge opp dette i sitt kor.

Dette er kriteriene alle Soul Kids-, Soul Children, Soul Teens og Soul Children Sign-kor/grupper må følge

1. Være tro mot visjon og verdier

2. Fokus på de tre søyler: Musikalsk, sosialt og åndelig

3. Dele opp kor/gruppe inn etter gitte aldersgrupper Soul Kids 1.–4. klassetrinn Soul Children 5.–9. klassetrinn Soul Teens 10. klassetrinn – 19 år

4. Ha stedsnavn i kornavnet (eks. Sannidal Soul Children, ikke Juntus Soul Children)

5. Ha et eget crew (lederteam)

6. Være medlem i Acta, FriBU eller en annen samarbeidsorganisasjon

7. Følge retningslinjer for promotering og stil jmf. Soul Children Designmanual Soul Family Choir og Soul Parent Choir kan drives prosjektbasert, eller med faste øvelser. Disse korene trenger ikke å meldes inn som eget kor/lokallag i Acta, FriBu eller en samarbeidsorganisasjon dersom de ikke har fast/jevnlig aktivitet.

Soul Children Events

Ved alle Soul Children Events er ønsker å skape møteplasser og arenaer for inspirasjon og fellesskap. og Felles for alle arrangement er at det er fokus på visjon og verdier, samt de sosiale, åndelige og musikalske områdene i Soul Children-bevegelsen.

The International Soul Children Festival
Denne festivalen er for alle i den store Soul Children-familien, og arrangeres i Oslo. Her får deltakerne være en del av et stort Mass Choir, delta på Get Up Service, Soul Church Service. Saturday Night Live, konserter og workshops, (Det legges til rette for egne samlinger for ledere og foreldre under festivalen). I tillegg får en oppleve store konserter i Spektrum og på Universitetsplassen.

Soul Children Leader Conference
Denne konferansen er for alle Soul Children-ledere og medarbeidere hvor programmet består av ulike konserter, workshops og undervisning i forskjellige aktuelle tema.

Soul Children Gathering
Ved Soul Children Gatherings samles lokale Soul Children-kor, ledere og medarbeidere til konserter, workshops og Soul Church Service.

Soul Church

Soul Church er Soul Childrens egen gudstjeneste. Noen kor bruker det som en fast samling, andre bruker det i samarbeid med en lokal menighet som en familiegudstjeneste en gang i måneden eller i semesteret. Ønsket er at barn og unge skal være aktivt deltakende, og at musikken og forkynnelsen i gudstjenesten skal være gjenkjennende for hele familien. Link til Soul Church Manual finner her: https://fellesskapet.no/wiki/1535

SoulMate

SoulMate er Soul Children-bevgelsens misjon-, bistand- og innsamlingskonsept. Ønsket er å lære de unge til å vende blikket utover og gjøre noe for dem som ikke har det like bra materielt som oss i Norge. Gjennom SoulMate legges det også til rette for at nytt Soul Children-arbeid kan etableres på steder som i utgangspunktet ikke har muligheter til dette selv.

Soul Children Channel

Soul Children Channel er Soul Children-bevegelsens egen YouTube-kanal. som inneholder Her finner du musikkvideoer, live-opptredener, intervjuer, bakomfilmer, instruksjonsfilmer, undervisning, Soul Church Online, Online Soul Children Show, Soul Stories og mye mer. Link til Soul Children Channel er her: https://www.youtube.com/c/SoulChildrenChannel

Soul Children ressurser

Det er utarbeidet mye materiell for drift av Soul Kids, Soul Children og Soul Teens. Flere album, instrumentalversjoner, enkeltnoter og notehefter, instruksjonsvideoer for koreografi, samt andakter, samtaleopplegg og annet trosopplæringsmateriell. Alt dette kan kjøpes på actashop.no i tillegg til at det kommer diverse materiell i hver semesterpakke.

Soul Children Collection

Kleskolleksjonen og andre produkter selges også på actashop.no. Her finner du flott materiell for Soul Children-arbeidet samt variasjoner av t-skjorter, hoodies og lignende for barn, ungdommer og ledere.

Soul Children-uttrykk og navn

Det kan lett bli skrivefeil på kornavn og uttrykk i Soul Children-bevegelsen. Vi har to hovedregler for våre skrivemåter:

Når det kun er engelske ord, skrives hvert ord med stor bokstav og ikke bindestrek, for eksempel Soul Children Crew. Siden dette er titler, kan vi bruke denne regelen. Unntaket her er SoulMate, som skrives i ett ord, med stor M.

Når det står engelske ord i kombinasjon med norske ord, bruker vi bindestrek før det norske ordet og liten forbokstav i det norske ordet, for eksempel Soul Children-kor.

Eksempler

 • Soul Children-kor
 • Soul Children-dirigent
 • Soul Children-festivalen
 • The International Soul Children Festival
 • Soul Kids
 • Oslo Soul Children
 • Sandnes Soul Childrens dirigent heter NN.
 • SoulMate
 • SoulMate-giver
 • Soul Children Guide
 • Soul Children-designmanualen
 • Acta – barn og unge i Normisjon

Identitet og tilhørighet

Alle Soul Children-kor skal være medlem i Acta – barn og unge i Normisjon, FriBU – Frikirkens barn og unge, eller en samarbeidsorganisasjon. Dette gjelder Soul Children-kor, Soul Teens-kor og Soul Kids-kor. Et lokalt kor i Soul Children-bevegelsen blir en del av en større sammenheng og inviteres til regionale, nasjonale og internasjonale samlinger.

I tillegg til å være en del av Soul Children-bevegelsen, bør hvert enkelt kor også ha en lokal tilknytning. Det er viktig å ha støttespillere i ryggen, og vi oppmuntrer derfor til samarbeid med lokale menigheter, forsamlinger, foreninger, skoler og lignende.

Alle kor skal ha navn etter beliggenhet, for eksempel Oslo Soul Children, Bergen Soul Teens og Langesund Soul Kids. Det understrekes dermed at koret favner et geografisk område, hvor medlemmer fra hele området skal kunne føle en tilhørighet til koret, uavhengig av menighetsbakgrunn/tilhørighet, bydel og lignende.

Medlemskap
Acta – barn og unge i Normisjon ved Soul Children-leder Ragnhild Hiis Ånestad står bak Soul Children-bevegelsen, og har rettigheter til bruk av logoer og de forskjellige konsept. FriBU – Frikirkens barn og unge, og enkelte andre organisasjoner er Actas samarbeids- partnere.

I Norge skal kor og grupper i Soul Children-bevegelsen fortrinnsvis meldes inn i Acta, eventuelt i FriBU. Det betyr ikke at kor med annen menighetstilknytning ikke kan være med, men at alle kor må betale lokallagskontingent og sende årsrapport til Acta eller FriBU.

Acta har en avtale med NLM Ung som gir NLM Ung mulighet til å bruke Soul Children som et verktøy i sitt barne- og ungdomsarbeid. Kor fra NLM Ung som ønsker å være Soul Children-kor må meldes inn i Acta, betale lokallagskontingent og levere årsrapport til Acta. Acta følger opp NLM Ung-kor på lik linje med øvrige Soul Children-kor.

Som lokallag får dere

 • Hjelp og støtte fra den regionale Soul Children-kontakten
 • Årlig økonomisk støtte, med mulighet til å søke om prosjektstøtte i tillegg
 • Startpakke med ressurser tilpasset ditt kor 
 • Semesterpakke med diverse ressursmateriell to ganger i året
 • Rabatt på utvalgte varer på actashop.no
 • Forsikring
 • Medlemshåndtering via MinSide

For å være lokallag må du

 • Være minst 5 medlemmer (du får kun støtte for medlemmer under 26 år)
 • Ha medlemskontingent på minimum kr 50
 • Opprette et styre og sende inn en enkel årsrapport via MinSide
 • Betale en årlig lokallagskontingent

Kor i Soul Children-bevegelsen (uavhengig av tilhørighet) skal betale en årlig lokallag- skontingent. Denne kontingenten ligger til grunn for en kontinuerlig satsning inn i Soul Childrens konseptutvikling av nytt musikalsk materiale og trosopplæringsmateriell. Kontingentsatsene besluttes av Actas landsråd. Satsene er basert på antall tellende medlemmer korene har per 31.12. Det vil si det antallet betalende medlemmer som er oppgitt i årsrapporten. Det er satt en minimumspris og en maksimumspris for alle kor:

Soul Kids
Minimumspris: Kr. 1 000
Maksimumspris: Kr. 7 500
Pris per medlem: Kr. 60

Soul Children
Minimumspris: Kr. 1 000
Maksimumspris: Kr. 7 500
Pris per medlem: Kr. 150

Soul Teens
Minimumspris: Kr. 1 000
Maksimumspris: Kr. 7 500
Pris per medlem: Kr. 150

Som kor eller gruppe i Soul Children-bevegelsen vil det være rabatt på deltakeravgiften ved The International Soul Children Festival. Korene får invitasjoner til, og mulige rabatter ved andre arrangement. Som medlem av Acta Forlag vil det være kvantums- rabatt på Actashop.no.

Hvordan starte et Soul Children-, Soul Teens-, Soul Kids-, eller Soul Children Sign-kor? Det kan du finne ut mer av ved å gå inn på Acta sine nettsider her: https://acta.no/bli-med/start-et-lokallag/

Årsrapporter og Frifond-støtte
Alle kor leverer årlig en nettbasert årsrapport om driften i koret; Det er en kort årsbe- retning, regnskap, medlemsliste, liste over styremedlemmer og oppdatert kontaktinfor- masjon. Ved godkjent årsrapport vil dere motta en årlig Frifond-støtte til koret.

Frifond er en statlig støtteordning som gir tilskudd til lokalt arbeid i landsdekkende, frivil- lige og demokratiske organisasjoner. Organisasjonenes sentralledd fordeler disse midlene videre til sine lokale lag. Hvert lokallag i Acta mottar normalt en grunnstøtte på rundt kr 2 000 samt støtte på rundt kr 180–210 per godkjente medlem. I tillegg kan man søke om prosjektstøtte til kommende prosjekter, på inntil kr 15 000 i forbindelse med årsrapporten. Som lokallag har man kun lov til å motta Frifond-støtte gjennom én organisasjon, og det er et krav at kor i Soul Children-bevegelsen leverer årsrapport og mottar støtte gjennom Acta, FriBU, eller annen samarbeidsorganisasjon. Informasjon om årsrapport sendes automatisk på e-post til alle medlemskor, vanligvis i desember. Nedenfor skisseres noen punkter som det kan være greit å vite om allerede ved oppstart. Det gir gode rutiner og oversikt når årsrapporten skal leveres.

For å få godkjent årsrapport og være et støtteberettiget lag, må følgende være på plass

 • Kort beretning om korets drift det siste året
 • Medlemsliste med navn, adresse og fødselsår
 • For at det enkelte medlem skal være støtteberettiget, må det fremkomme på medlemslisten at den enkelte har betalt minst kr 50 i årlig kontingent til koret eller gruppen
 • Egen oversikt/regnskap over inntekter og utgifter utelukkende for koret
 • At koret har et fungerende styre- eller lederteam. Dersom man har fire eller flere medlemmer over 14 år, skal styret være valgt av og blant medlemmene på et årsmøte.

Politiattest
Alle lokallag i Acta må hente inn politiattest for sine ledere, samt forholde seg til verdidokument for frivillige ledere. For mer informasjon om dette sjekk acta.no.

Musikkrettigheter

Innspillinger gjort av Oslo Soul Children, Oslo Soul Teens og Soul Kids eies og forvaltes av Acta forlag og MTG Music.

Om bruk av instrumentaler
Instrumentaler (eller singbacks) utgitt av Oslo Soul Children/Oslo Soul Teens/Soul Kids skal kun brukes som erstatning for musiker(e) på konserter, gudstjenester og andre live-fremføringer. Disse kan ikke brukes til innspilling av egne innspillinger, verken lyd eller video, uten særskilt tillatelse.

Det er tillatt å gjøre egne ny-innspillinger av eksisterende sanger, men da må alle instrumenter spilles inn på nytt. Husk at tekst og melodi ikke kan endres uten god- kjennelse fra opphaver(e). Dette gjelder også ved oversettelser.

Om live-sendinger på Facebook/YouTube

– Videoene kan ikke være produsert på forhånd, men må sendes direkte. – Videoene kan ligge ute i inntil én uke for en fast sum. For lengre tilgjengelighet er det andre krav. Les mer på tono.no – For oss er det OK at våre instrumentaler benyttes til slike formål, men vi anbefaler å heller bruke egne musikere. Vi gir ikke tillatelse til å bruke vår instrumental, dersom videoen skal ligge ute lenger enn en uke.

Om musikkvideo
Vi gir ikke tillatelse til bruk av våre innspillinger til bruk i musikkvideoer.

Om TONO
TONO forvalter rettighetene til tekster og melodier på vegne av komponister og låtskriv- ere. Man trenger ikke hente tillatelse fra en komponist for å fremføre en sang på en kon- sert. Men, man skal alltid og uansett rapportere sangene man fremfører til TONO. Det er arrangøren som må betale for bruken. På gudstjenester betaler staten, for konserter i kirken er det kirken eller fellesrådets avtale med TONO som styrer. For vanlige konserter er det en sats av inntekten som bestemmer hva som skal betales.

Nyttig link ifm Tono-rapporting av gudstjenester: https://www.tono.no/ na-skal-gudstjenester-tono-rapporteres-digitalt/

Koreografi
Det er ikke tillatt å gjøre endringer på en eksisterende koreografi uten tillatelse fra opphavsperson.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Acta Forlag for avklaring av slike rettigheter, actaforlag@normisjon.no.

Profil og design

Alt som lages og publiseres innenfor Soul Children-bevegelsen skal være i tråd med vår visjon og vårt uttrykk. Acta sentralt utvikler ressurser til bruk i lokalt Soul Children-arbeid. Vi legger til rette for brukervennlige og lett tilgjengelige produkter. Det er viktig med noen tydelige retningslinjer for bruk av disse resursene, for å sikre Soul Childrens profil og for å ivareta regelverk med copyright og lignende. På den måten sikres kvaliteten på det visuelle uttrykket og det blir gjenkjennelig utad.

Alle lokale Soul Children-kor får tilsendt Soul Childrens egen designmanual med retningslinjer som skal følges når det lages nettsider, bilder til sosiale medier, flyers og plakater. Alle lokale lag får også tilsendt sine egne logoer som hører til profilen til Soul Children, samt fonter og designelementer. Designmanualens retningslinjer skal følges også her. Dersom Soul Children-logoen skal brukes i andre sammenhenger, for eksempel knyttet til egne produkter, må det sendes en forespørsel for å få godkjenning på forhånd fra Acta sentralt. Slik får vi en oversikt over hva som lages og hvordan logoen brukes.

Acta sentralt ønsker et bilde av produkt med idé tilbake i etterkant av arrangement/bruk, slik at dette kan dokumenteres og lagres for informasjon og markedsføring videre.

For spørsmål eller uklarheter ta kontakt på mail: kontakt@soulchildren.no.

Pilotkor

Oslo Soul Children og Oslo Soul Teens er Soul Children-bevegelsens pilotkor. Acta bruker disse korene for å utvikle ressurser for de øvrige korene.

Oslo Soul Children & Oslo Soul Teens består av sangere i alderen 10–19 år fra hele Oslo-området. De har utgitt utallige album, flere singler og musikkvideoer både alene og i samarbeide med nasjonale og internasjonale artister.

Korene har turnert over hele Norge, i Sverige, Tyskland og har vært fem ganger i USA. I tillegg til å ha deltatt på utallige tv-show, blitt tildelt Petter Dass-prisen, Sareptaprisen, Oslo kommunes kunstnerpris og blitt nominert til Spellemannsprisen.

Soul Children-leder og gründer er Ragnhild Hiis Ånestad, opprinnelig fra Kragerø, men bosatt i Oslo. Hun har blant annet sittet flere år i ledelsen av stiftelsen Skjærgårdsgospel og har i åtte år vært musikalsk leder for Norwegian Gospel Voices. Hun holder korseminar flere steder i Europa og har medvirket som foredragsholder, dirigent, produsent, låtskriver og sanger på en rekke utgivelser.

Nyttige adresser

Nærmere informasjon om de en- kelte konsept, resursser, design- manual etc: soulchildren.no

Bestilling av kolleksjon, noter, instrumentalversjoner og andre produkter: www.actashop.no

For henvendelser til Acta Forlag: actaforlag@normisjon.no

For henvendeler til Oslo Soul Children og Oslo Soul Teens: post@soulchildren.no

For alle andre henvendelser: kontakt@soulchildren.no

I Norge finnes det regionale Soul Children-kontakter i de forskjellige regionene tilknyttet Acta, som følger opp de enkelte lokale kor. Acta har også flere samarbeids- organisasjoner som driver Soul Children-arbeid rundt om i verden. I de forskjellige landene er det egne Soul Children-kontakter/konsulenter som følger opp sine kor Kontaktinfo for regionale og nasjonale Soul Children-kontakter finnes her: https://soulchildren.no/kontakt-oss/